OBJECTIUS:
L’associació neix amb l’objectiu de complir les següents funcions:

Impulsar i coordinar el moviment contra la reforma que pretén eliminar la música del mapa curricular en l’ensenyament obligatori.

Coordinar aquest moviment amb la resta de l’Estat.
Conscienciar la societat de la necessitat d’una formació integral dels nostres futurs ciutadans i del paper fonamental que en aquesta hi juga l’aportació de la formació artística com és reconegut arreu de la Unió Europea.
Aquesta associació s’ha creat  atenent a criteris territorials i sectorials; així, l’Òrgan responsable estarà format per membres de Menorca, Eivissa i Mallorca que a la vegada representin cadascun dels sectors de l’ensenyament primari i secundari, públic i concertat. Es pretén comptar també amb un representant del professorat d’Escoles de Música, del Conservatori i de la UIB.