LLIURAMENT A LA CONSELLERA DOCUMENTS QUE CONSTITUEIXEN L'INFORME POWERPOINT
PRESENTACIO 

 L'INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS. CURS 2006-2007

El dia 30 de gener de 2009, Dia escolar de la No-violència i la Pau, se va aprovar el primer Informe sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears elaborat íntegrament pel Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB).

L'informe fou aprovat per 25 vots a favor, cap en contra i 3 en blanc.

La presentació fou a càrrec del President del CEIB, Pere Carrió i Villalonga:

                               MEMÒRIA-PRESENTACIÓ

"El projecte d’’informe sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears (2006-2007)  és una obligació del CEIB establerta en l’article 8 del Decret Legislatiu 112/2001, base legal de la nostra organització i funcionament.

Per part d’aquest president se va manifestar com a objectiu prioritari a l’acte de presa de possessió de dia 3 d’octubre de 2007 i així se va fer contat en el projecte d’actuació pel present quadrienni.

Ha passat més d’un any fins que s’han pogut recollir les dades  i elaborar l’esborrany definitiu que teniu entre les mans.

No ha estat tasca fàcil per diversos motius: 

-         No se tenien precedents o aquests eren insuficients.

-         L’informe corresponia a un curds amb un canvi de conselleria.

-         No sé sabia quin era el millor procediment per a realitzar el treball.

En tot i això ens posàrem a fer la feina.

En primer lloc se analitzaren els informes d’altres consells autonòmics i de l’Estat per a veure l’estructura. Al mateix temps també se sol·licitaren les dades provisionalment necessàries als  diferents  departaments de la conselleria.

Durant el primer trimestre de l’any 2008 se recolliren les principals dades que figuren a l’informe i se començà a redactar el primer esborrany que se va tenir més o manco enllestit a final de curs. De tot això se va anar donant puntual informació a la comissió permanent que és la responsable de la seva elaboració. En el si d’aquesta, se va constituir una subcomissió específica formada per:

Representant del professorat Sr. Edelmiro Fernández Otero

Representant dels pares i mares Sra. Catalina Esteva Jofre

Representant dels centres privats, patronals I cooperatives Sra. Margalida Moyà Pons

Representant dels Consells Escolars Insulars I dels Consells Insulars Sr. Amador Alzina Sans

Representant de la Conselleria i de les personalitats de reconegut prestigi Sra. Rafaela Sánchez Benítez

President o vicepresidenta del CEIB Sr. Pere Carrió Villalonga o Sra. Elvira Badia Corbella

Persones de la secretaria del CEIB

Sra. Maria Alarcón (substituïda, poc després) per Antoni Roca que ha participat a totes les reunions de la subcomissió))

Sra. Maria Agnès Deià

Com a secretari, actuaria el del CEIB, Mateu Tomàs.

Una vegada finalitzada la recollida principal d’informació aquesta se va presentar a la comissió permanent que va delegar en la subcomissió la tasca d’elaborar l’informe.

A partir dl primer esborrany de dades la subcomissió se va reunir en set ocasions entre el 9 d’octubre i el 16 de desembre, en que va donar per acabada la tasca i va elevar l’informe a la Comissió Permanent.

És important manifestar dos aspectes de la tasca realitzada en el si de la subcomissió:

1.      Les implicació i treball dels diferents membres de la subcomissió en relació a les dades recollides i en relació a la valoració de les mateixes i en l’elaboració de conclusions i recomanacions.

2.      L’esperit de consens en relació als acords presos allunyats de posar opinions massa sectorials

La Comissió Permanent, en data 9 de gener, va donar per bo l’informe i aquest se va elevar al ple que ens té reunits.

Haureu comprovat que el document final està molt consensuat per part de la comissió permanent.

Ara només manca que donem la darrera passa. Que estudiem les esmenes amb objectivitat i esperit de consens i que l’informe sigui l’informe de tots i totes els presents."